Regulamin www.jelba.pl

I. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy zapis reguł i zasad świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej www.jelba.pl, zwana inaczej jelba.pl.
 4. Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym na stronie jelba.pl.
 5. Sklep – strona internetowa dostępna pod adresem www.jelba.pl, prezentująca Produkty oraz pozwalająca Klientowi na złożenie Zamówienia.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Goldfinger, a Klientem zawierana za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta będące ofertą zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 II. Ogólne

 1. Sklep internetowy jelba.pl prowadzony jest przez Goldfinger Krzysztof Żarnecki, ul. Lazurowa 185B/101, 01-476 Warszawa, regon 382303256, NIP 5252776808.
 2. Regulamin określa warunki i zasady zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży oraz dostarczania usług drogą elektroniczną w Sklepie jelba.pl.
 3. Klient składając Zamówienie jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie jego zapisu.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem internetu na terenie Polski.
 5. Wszystkie treści, zdjęcia i elementy graficzne zawarte na stronie Sklepu podlegają prawu autorskiemu i nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez zgody Sklepu.

 

III. Zasady zakupu towarów i usług

 1. Wszystkie oferowane w Sklepie produkty są nowe i wolne od wad.
 2. Zawarte w Sklepie ceny są podane w PLN z VAT.
 3. Całkowita cena towaru obejmuje zarówno cenę produktu jak i koszt dostawy wskazane w Sklepie.
 4. Zamówienie może być składane za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mailem lub telefonicznie. Klient składając zamówienie zgadza się na warunki opisane w Regulaminie.
 5. Zamówienia są przyjmowane całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Jest możliwość złożenia zamówienia i jego realizacji bez konieczności podawania pełnych danych osobowych.
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży musi być poprzedzone złożeniem przez Klienta Zamówienia.
 7. Złożenie Zamówienia jest potwierdzone na stronie Sklepu oraz mailowo i zawiera wszystkie dane Zamówienia. Po otrzymaniu prze Klienta maila Umowa Sprzedaży zostaje zawarta.
 8. Wszystkie płatności i rozliczenia odbywają się w PLN.
 9. Do obsługi Sklepu Klient musi posiadać komputer lub urządzenie mobilne wyposażone w przeglądarkę internetową, dostęp do poczty mailowej oraz połączenie z internetem.
 10. Klient jest zobowiązany do wprowadzania swoich danych zgodnych z prawdą oraz do przestrzegania przepisów prawa, postanowień Regulaminu i ogólnie przyjętych zasad korzystania z internetu.
 11. Wszystkie informacje zawarte na stronie Sklepu nie są ofertą w rozumieniu prawa. Klient zamawiając produkt w Sklepie składa ofertę kupna wg szczegółów podanych na stronie.
 12. Sklep ma możliwość wprowadzania zmian dostępności, cech, opisów i cen produktów. Nie dotyczy to zamówień złożonych przed wprowadzoną zmianą.

 

IV. Realizacja zamówienia

 1. Na stronie Sklepu podany jest termin dostawy, liczony według dni roboczych z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa Zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia na adres podany przez Klienta na stronie Sklepu. Istnieje możliwość realizacji innego rodzaju dostawy o ile zostanie to uzgodnione z Klientem. Koszty dostawy pokrywa Sklep.
 3. Dopuszcza się wydłużenie terminu dostawy w okresach wzmożonej aktywności rynkowej oraz w okresie świątecznym.
 4. Termin dostawy może zostać wydłużony w przypadku zamówienia produktów, z niektórych kategorii np. limitowanych.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo niedostarczenia Produktów, z niektórych kategorii np. serii limitowanych w przypadku wyczerpania nakładu. W takim przypadku Sklep zaoferuje inny Produkt najbardziej zbliżony do zamówionego.
 6. Płatność realizowana jest przez klienta za pośrednictwem przelewu bankowego lub systemu płatności elektronicznych dostępnym na stronie Sklepu. Sklep nie odpowiada za błędy powstałe po stronie systemu płatności elektronicznych.
 7. Sklep nie odpowiada za opóźnienia wynikające z działania firm kurierskich. Jednocześnie nie uprawnia to Klienta do wysuwania roszczeń w stosunku do Sklepu.
 8. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki podczas odbioru od kuriera. Jeśli wystąpią uszkodzenia przesyłki klient powinien sporządzić protokół, który stanowić będzie podstawę do reklamacji przesyłki.

 

V. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu mailowo. Zgłoszenie takie powinno zostać wysłane w ciągu 14 dni od momentu wystąpienia wady oraz powinno zawierać możliwie szczegółowy opis i zdjęcia.
 2. Do rozwiązania Reklamacji może być konieczne odesłanie przez Klienta zakupionego Produktu. Koszt zwrotu obciąża Klienta.
 3. Sklep zajmie się Reklamacją niezwłocznie po jej zgłoszeniu.
 4. Rozwiązanie Reklamacji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu wadliwego Produktu.
 5. W przypadku wady Produktu wynikającej z uszkodzenia w dostawie wymagane jest dostarczenie do Sklepu protokołu szkody sporządzonej z kurierem w momencie dostarczenia przesyłki.
 6. W przypadku uznania Reklamacji Sklep dostarczy naprawiony Produkt lub nowy wolny od wad. Sklep zastrzega sobie prawo do zaoferowania innego Produktu jeśli nakład został wyczerpany.
 7. Reklamacja nie jest uznana w przypadku naturalnego zużycia, wykorzystywania Produktu niewłaściwie oraz w przypadkach naturalnych zmian tkanin i materiałów z jakich wykonane są produkty (np. zagniecenia, pomarszczenia, plamy bądź inne ślady wynikłe z użytkowania).
 8. Różnice odwzorowania na monitorach komputerowych: kolorystyki, faktury, wielkości i wyglądu materiałów z jakich zostały wykonane Produkty nie są podstawą do Reklamacji.

 

VI. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient ma prawo odstąpienia od zawartej Umowy bez podawania przyczyny jeśli przekaże do Sklepu odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej. Termin odstąpienia od Umowy wynosi 14 dni od dnia dostarczenia produktu do Klienta.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient i Sklep zwracają wzajemnie otrzymane świadczenia, przy czym Klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości produktu w wyniku jego wykorzystania.
 3. Zwrot pełnej wartości ceny Produktu jest możliwy tylko w przypadku odesłania do Sklepu produktu w stanie nie naruszonym i nie posiadającym śladów użytkowania oraz w nie zniszczonym opakowaniu. Sklep może obciążyć Klienta kosztami dostawy produktu, które zostaną podane Klientowi po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 4. Klient, który odstąpił od Umowy Sprzedaży dokonuje zwrotu Produktu do Sklepu na swój koszt.
 5. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie jest możliwe w przypadku kiedy Produkt został zamówiony na indywidualne Zamówienie Klienta i zawierający cechy określone przez Klienta w Zamówieniu lub w korespondencji związanej z realizacją tego Zamówienia.
 6. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży jest również możliwe w przypadku nie dotrzymania terminów określonych w tym Regulaminie.

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane klienta wprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub przysłane mailowo są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji zamówienia klienta. Wszystkie tego typu dane są poufne i nie udostępnianie podmiotom trzecim.
 2. Dane Klienta mogą być wykorzystywane przez Sklep to prowadzenia działań marketingowych przy czym klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych informacji.

 

VIII. Warunki pozostałe

 1. W sprawach nie ustalonych w tym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ogólne.
 2. W przypadku każdego sporu Sklep dołoży wszelkich starań aby rozwiązać go polubownie.
 3. Spory, których nie uda się rozwiązać w drodze mediacji lub polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.